PODMienky používania APLIKácie Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a ON SINCH

 

 1. Úvodné ustanovenia
 1. Tieto Podmienky používania aplikácie Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií (ďalej PDCO) a Kto pomôže Ukrajine (ďalej KPU) on Sinch vydané Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií, IČO: 42257221 sídlom Ružová 13,  97411 Banská Bystrica, Slovensko upravujú právne pomery súvisiace s užívaním aplikácie PDCO a KPU on Sinch zo strany Užívateľa.
 2. Tieto podmienky sa aplikujú na právne pomery medzi PDCO a Užívateľom aplikácie, nakoľko tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o užívaní Aplikácie, ktorú užívateľ uzatvára s PDCO okamihom kliknutia na tlačítko „Zaregistrovať sa“ po vyplnení registračného formulára na adrese: www.dobrovolnictvo.sinch.com/signup. Vyjadrenie súhlasu s podmienkami užívania je nevyhnutným predpokladom registrácie Užívateľa a vytvorenia jeho Užívateľského účtu.
 3. Aplikácia umožňuje užívateľovi registrovať sa na konkrétnu dobrovoľnícku pozíciu, ktorá je zaisťovaná organizáciami registrovanými v aplikácii.
 1. Definície
 1. Termíny označené v týchto Podmienkach používania začínajúce veľkým písmenom majú tento význam:
 1. Registrácia a vedenie Užívateľského účtu
  1. Užívateľom môže byť akákoľvek fyzická osoba staršia ako 15 rokov.
  2. Užívateľský účet je Užívateľovi zriadený okamihom uzatvorenia Zmluvy, prípade potvrdením registrácie podľa odseku 3e.
  3. Zmluva je uzatvorená eletronicky kliknutím na tlačidlo „Zaregistrovať sa“ na adrese:  www.dobrovolnictvo.sinch.com/signup a to po riadnom vyplnení registračného formulára zverejneného tamtiež a po vyjadrení súhlasu s Podmienkami používania a potvrdení zoznámenia sa s dokumentom Zásady ochrany osobných údajov zaškrtnutím príslušných políčok.
  4. Užívateľ je pri registrácii povinný zadať meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, dátum narodenia, údaj o pohlaví na účely prípravy dokumentácie a heslo. Užívateľ zodpovedá  PDCO za to, že ním zadané údaje vo formulári sú úplné a pravdivé. PDCO považuje údaje zadané vo formulári za úplné a pravdivé.
  5. PDCO je oprávnená po registrácii Užívateľa vyžadovať potvrdenie registrácie cez odkaz zaslaný na e-mail uvedený Užívateľom do registračného formulára. Ak je potvrdenie registrácie zo strany PDCO vyžadované, je Užívateľ povinný ho podľa inštrukcií vykonať pre riadne dokončenie registrácie a zriadenie Užívateľského účtu.
  6. PDCO je oprávnená vyzvať Užívateľa v prípade pochybností o správnosti údajov zadaných v registračnom formulári či neskôr v Užívateľskom účte na preukázanie ich správnosti a pravdivosti. Ak nebude tejto výzve v primeranom čase vyhovené, je PDCO oprávnená Užívateľský účet zablokovať a od Zmluvy odstúpiť.
  7. Užívateľ sa prihlasuje do Aplikácie prostredníctvom svojho Užívateľského účtu kombináciou prihlasovacieho mena (svojej e-mailovej adresy) a hesla, ktoré uvedie pri registrácii v registračnom formulári. 

 

4. Vedenie Užívateľského účtu

 1. Každý Užívateľ môže mať iba jeden aktívny Užívateľský účet.
 2. Užívateľ nie je oprávnený umožniť používanie účtu tretím osobám a je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom údajov, ktoré používa pri prihlásení do Aplikácie. PDCO nezodpovedá Užívateľovi za škodu, ktorá mu bude spôsobená porušením povinností v predchádzajúcej vete.
 3. Stratené či zabudnuté heslo môže Užívateľ pri splnení podmienok obnoviť postupom uvedeným po kliknutí na odkaz „Zabudnuté heslo“ pod prihlasovacím formulárom.
 4. V prípade akejkoľvek objektívnej zmeny údajov uvedených Užívateľom pri registrácii je Užívateľ povinný ich zmenu ohlásiť PDCO ich aktualizáciou v Aplikácii prostredníctvom svojho Užívateľského účtu. Užívateľ berie na vedomie, že meno a priezvisko uvedené pri registrácii nemožno neskôr svojvoľne meniť.
 5. Užívateľ berie na vedomie, že jeho Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite. PDCO si vyhradzuje právo bez predchádzajúcej notifikácie zmeniť či prestať poskytovať akúkoľvek službu v rámci Aplikácie alebo vykonávať údržbu hardvérovej či softvérovej infraštruktúry spojenú s dočasnou nedostupnosťou Aplikácie. PDCO nezodpovedá za škodu spôsobenú zmenou či nedostupnosťou Aplikácie.
 6. Akékoľvek problémy s Užívateľským účtom či Aplikáciou ohlási Užívateľ bez zbytočného odkladu po ich zistení na e-mailovú adresu PDCO office@dobrovolnickecentra.sk. Odhlásenie môže Užívateľ urobiť tiež prostredníctvom príslušného formulára v Aplikácii. 

 

 1. Používanie Aplikácie
 1. Používanie Aplikácie je možné po uzavretí Zmluvy – t.j. úspešnom dovŕšení registrácie.
 2. Aplikáciu je možné používať iba v súlade s týmito Podmienkami používania a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Pri prvom použití Aplikácie sa Užívateľ zoznámi s Pravidlami práce pre PDCO a s nápoveďou k Aplikácii, ktoré sú dostupné po prihlásení do Aplikácie.
 4. Užívateľ je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti práce s Užívateľským účtom, najmä chrániť prístupové údaje a heslá pred neoprávneným prístupom k nim a odhlasovať sa z Aplikácie bezprostredne po ukončení práce s ňou.
 5. Užívateľ zodpovedá za všetky činnosti vykonané prostredníctvom svojho Užívateľského účtu. Pokiaľ sa Užívateľ dozvie, že došlo k zneužitiu Užívateľského účtu treťou osobou, je povinný o tom okamžite písomne ​​(napr. e-mailom) informovať PDCO.
 6. V primeranom čase po prijatí oznámenia podľa predchádzajúceho odseku PDCO zablokuje prístup do Aplikácie pre daný Užívateľský účet. Prístup bude Užívateľovi obnovený iba na základe jeho písomnej žiadosti doručenej PDCO s tým, že PDCO je oprávnená rozumnými prostriedkami overiť totožnosť Užívateľa.
 7. Ak nie je uvedené inak, je vedenie Užívateľského účtu bezplatné. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že určité nadštandardné funkcie Systému môžu byť spoplatnené. Cenník spoplatnených funkcií je Užívateľovi prístupný po prihlásení do Systému.
 8. Je zakázané používať Aplikáciu s cieľom poškodiť iné osoby či nepriaznivo zasahovať do ich práv a slobôd, najmä dopúšťať sa konania napĺňajúceho znaky priestupku či trestného činu, užívať vulgárny jazyk, neoprávnene zverejňovať komerčné oznámenia či šíriť dáta či odkazy na dáta obsahujúce počítačový kód spôsobilý nepriaznivo ovplyvniť funkciu hardvéru či softvéru. Obsah, ktorý je v rozpore s predchádzajúcou vetou je PDCO oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia z Aplikácie odstrániť.
 9. Užívateľ uzavretím Zmluvy nenadobúda žiadne práva či licencie k zdrojovému kódu Aplikácie, jej grafickému užívateľskému rozhraniu ani iným komponentom či prvkom chráneným predpismi práva duševného vlastníctva.
 10. PDCO zodpovedá iba za vlastný obsah zverejnený v Aplikácii.

 

 1. Zrušenie Užívateľského účtu
 1. Užívateľ môže zrušiť svoj Užívateľský účet. Zrušením Užívateľského účtu zaniká záväzok zo Zmluvy.
 2. Pokiaľ Užívateľ poruší niektorú z povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, týchto Podmienok používania, alebo všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s užitím Aplikácie, je PDCO oprávnená zablokovať jeho Užívateľský účet s okamžitou platnosťou.
 3. PDCO si vyhradzuje právo na zablokovanie Užívateľského účtu v prípade, že sa Užívateľ do Aplikácie prostredníctvom svojho Užívateľského účtu neprihlási po dobu dlhšiu ako 3 roky.

 

 1. Komunikácia s Užívateľom
 1. PDCO doručuje Užívateľovi všetky oznámenia ich zobrazením v Užívateľskom účte, elektronickou poštou na emailovú adresu uvedenú Užívateľom alebo ich zaslaním na doručovaciu adresu uvedenú Užívateľom v Aplikácii či registračnom formulári.
 2. PDCO je oprávnená zvoliť, ktorú z uvedených foriem Užívateľovi oznámenie doručí. Oznámenie bude považované za doručené zobrazením v Užívateľskom účte, príp. uplynutím 48 hodín od jeho odoslania na emailovú adresu Užívateľa, pokiaľ PDCO nedostane oznámenie, že email nebol doručený. Pokiaľ je oznámenie zaslané na doručovaciu adresu ako poštová zásielka, považuje sa za doručené 3. pracovný deň po odoslaní v rámci Slovenskej republiky, alebo 15. pracovný deň pri odoslaní do cudziny. 

 

 1. Ochrana súkromia
 1. PDCO je správcom osobných údajov Užívateľa zadaných ním do Aplikácie v zmysle GDPR.
 2. Informácie o spracovaní osobných údajov v zmysle článku 12 GDPR sú užívateľovi poskytnuté v dokumente Zásady ochrany osobných údajov, s ktorým je užívateľ oboznámený pred uzavretím Zmluvy a ktorý môže kedykoľvek v Aplikácii zobraziť.
 3. Doplňujúce poučenie o spracovaní osobných údajov môže PDCO uviesť v Aplikácii a z príslušných miest na ne Užívateľa odkázať.

 

 1. Záverečné ustanovenia
 1. Právne pomery medzi Užívateľom a PDCO sa okrem týchto Podmienok používania riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom.
 2. Ak je niektoré ustanovenie Podmienok použitia neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto takého ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému či neúčinnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou konkrétneho ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení Podmienok použitia.
 3. PDCO môže tieto Podmienky používania kedykoľvek jednostranne meniť či dopĺňať. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok používania. Zmena bude Užívateľovi bez zbytočného odkladu oznámená, a to vždy pri prvom prihlásení do Aplikácie po úprave Podmienok používania. Užívateľ môže vysloviť písomnou formou svoj nesúhlas s novou verziou Podmienok používania do 14 dní od doručenia oznámenia o ich zmene, kedy v takom prípade môže Užívateľ v hore uvedenej lehote na vyjadrenie nesúhlasu Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou doručenou PDCO. Výpovedná doba je 14 dní od doručenia.
 4. Tieto Podmienky použitia nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 31.3.2022