INFORMÁCIE K SPRACOVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spracovateľom Vašich osobných  údajov je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií IČO: 42257221, sídlom Ružová 13,  97411 Banská Bystrica. (ďalej Prevádzkovateľ)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov , Nariadením EÚ 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budeme spracúvať predovšetkým na základe súhlasu, ktorý nám udelíte/alebo ste udelili pred začatím spracúvania. Možnosti ako odvolať súhlas so spracúvaním nájdete nižšie.

 

Cieľom týchto Zásad je poskytnúť Vám základné informácie a poučenie ohľadom ochrany osobných údajov v súlade so Zákonom a Nariadením.

 

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií Vaše osobné údaje spracúva v prípade:

Vaše osobné údaje sme v každom prípade získali výlučne a priamo od Vás a to cez naše webové stránky a e-mailovú adresu, cez naše účty na sociálnych sieťach, pri Vašom osobnom vyplnení našich dotazníkov a formulárov, pri našej vzájomnej komunikácii alebo pri inej príležitosti.

Prevádzkovateľ spracúva a získava len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov (napr. za účelom vydania certifikátu o absolvovaní akreditovaného vzdelávania, certifikátu o absolvovaní tréningu, workshopu a pod., za účelom vystavenia faktúr a predfaktúr za vzdelávania, za účelom zasielania informácií o dobrovoľníckych ponukách zverejnených v databáze dobrovoľníckych príležitostí  a aplikácii SINCHa pod.), v prípade fyzickej osoby to môže byť:


V prípade Organizácie spracúvame na vyššie spomenutý účel údaje ako napríklad:


V prípade účasti na našich Projektoch to môžu byť niektoré alebo všetky vyššie uvedené údaje.

Prevádzkovateľ nepožaduje od Dobrovoľníka/Organizácie uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie definovanej v ustanovení § 13 Zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ vaše osobné údaje spracúva za účelom:

Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje môže zverejniť aj na základe rozhodnutia súdu resp. iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

 

Trvanie spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 5 rokov. Po období 5 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely, s výnimkou prípadov kedy je ich ďalšie spracúvanie potrebné za účelom zabezpečenia súladu s našimi zákonnými povinnosťami alebo z iných oprávnených dôvodov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Práva a povinnosti dotknutej osoby


Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo zmena osobných údajov

Kedykoľvek si môžete vyžiadať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracovávané prípadne v akom rozsahu Prevádzkovateľ tieto údaje eviduje. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o likvidáciu údajov, ktoré o ňom Prevádzkovateľ eviduje.  V prípade, že sa rozhodnete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, tento zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

V prípade, že sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, môžete tak urobiť zaslaním správy na e-mail prevádzkovateľa platforma@dobrovolnickecentra.sk, poštou na adrese Prevádzkovateľa alebo telefonicky na telefónnom čísle prevádzkovateľa.

Prosíme, berte na vedomie, že pred tým, ako Vám Prevádzkovateľ v tejto súvislosti poskytne akékoľvek informácie, je za účelom overenia Vašej totožnosti oprávnený požiadať Vás o doplnenie údajov a informácií.


Ďalšie potrebné informácie

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb, budú zachovávať mlčanlivosť o nich a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov.

Bez poskytnutia výslovného súhlasu dotknutej osoby s týmito Podmienkami používania nie je oprávnený spracovať údaje dotknutej osoby.